අගෝ 05 – පෙ.ව 10.00 – මැදවච්චිය ජන හමුව

අගෝ 05 – පෙ.ව 11.30 – හොරොව්පතාන ජන හමුව

අගෝ 05 – ප.ව 2.00 – කැකිරාව ජන හමුව

අගෝ 05 – ප.ව 4.00 – මිහින්තලය ජන හමුව

අගෝ 06 – ප.ව 3.00 – ආණමඩුව ජන හමුව

අගෝ 06 – ප.ව 5.00 – හලාවත ජන හමුව

අගෝ 07 – ප.ව 3.00 – මීගමුව ජන හමුව

අගෝ 07 – ප.ව 5.30 – මිනුවන්ගොඩ ජන හමුව

අගෝ 05 – ප.ව 8.00 – රුවන් වැලි මහා සෑ විශේෂ පූජාව

අගෝ 06 – පෙ.ව 9.00 – අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පළාත් පාලන හමුව

අගෝ 06 – ප.ව 6.15 – කටුනේරිය හන්දියේ ජන හමුව

අගෝ 06 – ප.ව 6.30 – දංකොටුව නගරයේ ජන හමුව

අගෝ 07 – පෙ.ව 10.00 – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කලා කරුවන්ගේ හමුව

අගෝ 07 – පෙ.ව 11.00 – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සමූපකාර අධ්‍යක්ෂ හමුව

අගෝ 08 – පෙ.ව 9.00 – ක්‍රිතියානි පූජක හමුව

අගෝ 08 – පෙ.ව 10.00 – කිරුළපන පිළිගැනිම

Twitter
Appachchi song
Dakunukaren enna